บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:00-17:30 น.

เกิดจากการผนึกกำลังของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพและบริหารสินทรัพย์ระดับโลก เมื่อ 12 มิถุนายน 2540 เป็นผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต และประกันสุขภาพโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจของคนไทย

ปัจจุบันกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,355 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 334,636,845 ล้านบาท มีจำนวนสาขา 6 สาขา และมีสำนักงานตัวแทน 117 แห่ง อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 252% (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562)

“กรุงไทย-แอกซ่า นิยาม / ของการประกันชีวิต”