ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสุขภาพ (HC) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการแจ้งหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้เปิดเผยประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงข้อมูลของผู้ชำระเบี้ย (กรณีไม่ใช่บิดา มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ชุดใบคำขอแบบประกัน MBK Smart Saving(GIO) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกัน MBK Smart Saving (สำหรับ10/1,10/3 ทุน5แสน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกัน MBK Term life >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ IMRTA (ทุนเกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ IMRTA (ทุนไม่เกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(For Term) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น (ทุนเกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ มาตรฐาน (ทุนไม่เกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • คำร้องขอต่ออายุ / กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์ 30วัน-14ปี (บัญชีธนาคาร) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์ 30วัน-14ปี (บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่ 15ปี ขึ้นไป (บัญชีธนาคาร) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่ 15ปี ขึ้นไป (บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • แบบสอบถามชาวต่างชาติ(FOREIGNER QUESTIONNAIRE) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักบัตรเครดิต MAILORDER >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิตแบบรายงวด RECURRING >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบัตรเครดิตกับผู้เอาประกัน (สำหรับลูกค้าเขียน) >>ดาวน์โหลด
 • ใบสำคัญแจ้งขอหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับนายหน้า) >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ใช้ 2 ใบ) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด(PDPA) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอแก้ไขเพิ่มเติมใบคำขอเอาประกันชีวิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบอำนาจขอประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสุขภาพ (ปริ้นส์สี) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (Living Claim) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสารการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (Death Claim) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ชี้แจง การใช้เอกสารใบคำขอฯ เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป (Special Pay in รายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป (Special Pay in รายปี) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป (บัตรเครดิตรายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป (บัตรเครดิตรายปี) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ (Special Pay in รายปี รายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ (บัตรเครดิต รายปี รายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ อายุน้อยกว่า 21ปี(Special Pay in รายเดือน) >> ดาวน์โหลด 
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ อายุน้อยกว่า 21ปี(Special Pay in รายปี) >> ดาวน์โหลด 
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 21ปี (บัตรเครดิตรายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ อายุน้อยกว่า 21ปี (บัตรเครดิตรายปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอสามัญ 2386 (ผู้เยาว์ 0-21 ปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอสามัญ 2385 (อายุ 21 ปีขึ้นไป) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอสามัญ 3406 ไม่มีคำถามสุขภาพ(เพื่อผู้สูงอายุ) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ 2380 (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ 2391 (อายุ21ปีขึ้นไป) สำหรับชาวต่างชาติ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ 2389 (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) สำหรับชาวต่างชาติ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ PA Safety (2408) สำหรับชาวต่างชาติ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ วัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ (2406) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ PA Safety (2409) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ PA Extreme (2409) >> ดาวน์โหลด
 • แบบประเมิณลักษณะลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั่วไป >> ดาวน์โหลด
 • ข้อความยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม PDPA & KYC >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มซื้อสัญญาเพิ่มสุขภาพผู้ขอเอาประกันอายุ 0-10 ปี >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบอำนาจและยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงิน >>ดาวน์โหลด
 • Mail Order >>ดาวน์โหลด
 • Pay In Slip >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลระหว่างการพิจารณารับประกัน  >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเพื่อขอเอาประกันภัย เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก สัญญาเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย  >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลระหว่างการพิจารณารับประกัน (สำหรับชาวต่างชาติ)  >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม ขอผ่อนชำระเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 3,6 เดือน >> ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิต เมษายน – มิถุนายน 65 >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ รายเดือน (บัญชีธนาคาร) >>ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ รายปี (บัตรเครดิต) >>ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้ใหญ่ รายเดือน (บัญชีธนาคาร) >>ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้ใหญ่ รายปี (บัตรเครดิต) >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยจากบัญชีธนาคาร (ใช้3ใบ) >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต >ดาวน์โหลด
 • แบบสอบถามการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >> ดาวน์โหลด 
 • คำขอเปลี่ยนแปลง >>ดาวน์โหลด
 • คำร้องขอต่ออายุและเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ >>ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือสัญญากู้เงินกรมธรรม์ >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • บันทึกข้อตกลงโอนสิทธิเรียกร้อง >>ดาวน์โหลด
 • คำขอเวนคืนกรมธรรม์และแบบสอบถามการเวนคืนกรมธรรม์ >>ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล >>ดาวน์โหลด

บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

 • ใบคำขอเอาประกันกลุ่มแบบย่อ สำหรับสมาชิก >> ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครประกันกลุ่มสำหรับสมาชิก (แบบมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ)  >> ดาวน์โหลด

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยิมยอมและมอบอำนาจ >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ >> ดาวน์โหลด
 • วิธีการผูกบัญชีผ่านตู้ ATM >> ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านแอปมือถือ >> ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (FWD Link) >>ดาวน์โหลด