ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 16ปีขึ้นไป (บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 16ปีขึ้นไป >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (อายุตั้งแต่16ปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (อายุน้อยกว่า16 ปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการแจ้งหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้เปิดเผยประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • ใบนำส่งใบคำขอเอาประกันรายสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างการกรอกใบคำขอ >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ชุดใบคำขอแบบประกัน MBK Smart Saving(GIO) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกัน MBK Smart Saving (สำหรับ10/1,10/3 ทุน5แสน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกัน MBK Term life >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ IMRTA (ทุนเกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ IMRTA (ทุนไม่เกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(For Term) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น (ทุนเกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ มาตรฐาน (ทุนไม่เกิน 4 ล้าน) >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์ 30วัน-14ปี รายเดือน,รายปี(บัญชีธนาคาร) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์ 30วัน-14ปี รายเดือน,รายปี(บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่ 15ปี ขึ้นไป รายเดือน,รายปี(บัญชีธนาคาร) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่ 15ปี ขึ้นไป รายเดือน,รายปี(บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอสามัญแบบมาตรฐาน(FATCA) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอสามัญแบบมาตรฐาน-ผู้เยาว์(FATCA) >>ดาวน์โหลด
 • เงื่อนไขใบคำขอ >>ดาวน์โหลด
 • แบบสอบถามชาวต่างชาติ(FOREIGNER QUESTIONNAIRE) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบัตรเครดิตกับผู้เอาประกัน(สำหรับลูกค้าเขียน) >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักบัตรเครดิต >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(ใช้ 2 ใบ) >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิตแบบรายงวด >>ดาวน์โหลด
 • ใบสำคัญแจ้งขอหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม(สำหรับนายหน้า) >>ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอแก้ไขเพิ่มเติมใบคำขอเอาประกันชีวิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบอำนาจ >> ดาวน์โหลด
 • ใบตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด >> ดาวน์โหลด

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

 • ใบคำขอเอาประกันกลุ่มแบบย่อ สำหรับสมาชิก >> ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครประกันกลุ่มสำหรับสมาชิก (แบบมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ)  >> ดาวน์โหลด