ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
image บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
image บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสุขภาพ (HC) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต (ต่ออายุ) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการแจ้งหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้เปิดเผยประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงข้อมูลของผู้ชำระเบี้ย (กรณีไม่ใช่บิดา มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี >> ดาวน์โหลด
image บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
image บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์ 30 วัน-14 ปี (ธนาคาร) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์ 30 วัน-14 ปี (บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป (ธนาคาร) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป (บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • คำร้องขอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการขอโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต (เฉพาะรายการเดียว) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการขอโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตลอดระยะสัญญา) >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอใช้สิทธิขอต่ออายุโดยกู้เงินเพื่อชำระคืนค่าเวนคืนที่นำไปหักหนี้ >> ดาวน์โหลด
 • แบบแสดงข้อมูลการแสดงตนผู้ขอทำธุรกรรม (Know You Customer) >> ดาวน์โหลด
 • สัญญาเงินกู้กรมธรรม์ประกันชีวิต >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก Driect Debit มหาชน (กรมธรรม์ทั่วไป) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งการใช้สิทธิขอยกเว้นเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญขีธนาคาร >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอเวนคืนกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบอำนาจผู้เอาประกันภัย (ในการยื่นเอกสาร รับเช็คที่สั่งจ่ายในนามผู้เอาประกันภัย รับกรมธรรม์) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีบัตรเครดิต ชำระแบบครั้งเดียว (Mail Order) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิตชำระแบบต่อเนื่องทุกงวด (RECURRING) >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือรับรองสุขภาพ >> ดาวน์โหลด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ชี้แจง การใช้เอกสารใบคำขอฯ เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป รหัส2-02-05-4385 (Special Pay in รายเดือน 2 งวด) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป รหัส2-02-05-4385 (Special Pay in รายเดือน 3 งวด) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป รหัส2-02-05-4385 (Special Pay in รายปี) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป รหัส2-02-05-4385 (บัตรเครดิตรายเดือน)  >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป รหัส2-02-05-4385 (บัตรเครดิตรายปี)  >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ)  >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ PA >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ รหัส2-02-05-4406 (Special Pay in) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ รหัส2-02-05-4406(บัตรเครดิต) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ รหัส2-02-05-4406 (จ่าย 3 งวด) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ รหัส2-02-05-4406 (จ่าย 2 งวด) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มสุขใจ เพื่อผู้สูงอายุ รหัส2-02-05-4406 (รายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ อายุน้อยกว่า 21ปี(Special Pay in รายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ อายุน้อยกว่า 21ปี(Special Pay in รายปี) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอ สำหรับผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 21ปี (บัตรเครดิตรายเดือน) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอสำหรับผู้เยาว์ อายุน้อยกว่า 21ปี (บัตรเครดิตรายปี) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ 3389 สำหรับชาวต่างชาติ (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) >> ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอฯ 3392 สำหรับชาวต่างชาติ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 21ปีขึ้นไป >> ดาวน์โหลด 
 • ใบคำขอฯ 3408 สำหรับชาวต่างชาติ PA >> ดาวน์โหลด
 • แบบประเมิณลักษณะลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั่วไป >> ดาวน์โหลด
 • ข้อความยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิต >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม PDPA & KYC >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มซื้อสัญญาเพิ่มสุขภาพผู้ขอเอาประกันอายุ 0-10 ปี >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบอำนาจและยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงิน >>ดาวน์โหลด
 • Mail Order >>ดาวน์โหลด
 • คำขอต่ออายุกรมธรรม์ กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลระหว่างการพิจารณารับประกัน  >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเพื่อขอเอาประกันภัย เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก สัญญาเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัญชี >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลระหว่างการพิจารณารับประกัน (สำหรับชาวต่างชาติ)  >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารสินไหมมรณกรรม ทั้งชุด >> ดาวน์โหลด
 • คำแถลงข้อมูล ประกันสุขภาพบิดามารดา เพื่อนำลดหย่อนภาษีในนามผู้ชำระเบี้ย >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม ขอผ่อนชำระเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 3, 6 เดือน ( 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 )>> ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิต 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 >> ดาวน์โหลด 
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย >> ดาวน์โหลด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
image บริษัท ชับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ใบคำขอเอาประกันกลุ่มแบบย่อ สำหรับสมาชิก >> ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครประกันกลุ่มสำหรับสมาชิก (แบบมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ)  >> ดาวน์โหลด
image บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
image บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • แผนประกัน ทเวนตี้อัพ (พลัส)ใบสมัครของพนักงาน >> ดาวน์โหลด
 • แผนประกัน ทเวนตี้อัพ (พลัส)ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม(ใบสมัครนายจ้าง) >> ดาวน์โหลด
 • แผนประกัน ทเวนตี้อัพ (พลัส)GROUP INSURANCE MASTER APPLICATION FORM (ใบสมัครนายหน้าENG) >> ดาวน์โหลด
 • แผนประกัน ไฟว์อัพ (พลัส) ใบสมัครของพนักงาน >> ดาวน์โหลด
 • แผนประกัน ไฟว์อัพ (พลัส) ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม(ใบสมัครนายจ้าง) >> ดาวน์โหลด 
 • แผนประกัน ไฟว์อัพ (พลัส) GROUP INSURANCE MASTER APPLICATION FORM (ใบสมัครนายจ้างENG) >> ดาวน์โหลด 
 • ใบสมัครของพนักงาน ไฟว์อัพ (พลัส) >> ดาวน์โหลด
 • ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน >> ดาวน์โหลด
 • GPA ใบคำขอเอาประกันกลุ่ม (TH) >> ดาวน์โหลด
 • GPA Group Insurance Master Applicatiion Form (EN) >> ดาวน์โหลด
image บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ชุดใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) >> ดาวน์โหลด
 • ชุดใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชี – ธนาคารกรุงเทพ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชี – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชี – ธนาคารกสิกรไทย >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชี – ธนาคารไทยพาณิชย์ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชี – ธนาคารออมสิน >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือเปิดเผยประวัติ >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง >> ดาวน์โหลด
 • เอกสารเรียกร้องสินไหม >> ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิ >> ดาวน์โหลด
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์ >> ดาวน์โหลด