ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมใบคำขอเอาประกันชีวิต_UW12092019(ก่อนออกกรมธรรม์) >>ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างการกรอกใบคำขอ >>ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต >>ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพสำหรับผู้เยาว์(อายุ0-15 ปี) >>ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้เปิดเผยประวัติการรักษา >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(ชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(แบบร่วมชีวิต) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(อายุตั้งแต่16ปี) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(อายุน้อยกว่า16 ปี) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล >>ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ(For Term) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ >>ดาวน์โหลด
 • ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น (ทุนเกิน 4 ล้าน) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอ Individual MRTA ประเภทสามัญ มาตรฐาน (ทุนไม่เกิน 4 ล้าน) >>ดาวน์โหลด

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 • ใบคำขอสามัญแบบมาตรฐาน(FATCA) >>ดาวน์โหลด
 • ใบคำขอสามัญแบบมาตรฐาน-ผู้เยาว์(FATCA) >>ดาวน์โหลด
 • เงื่อนไขใบคำขอ >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบัตรเครดิตกับผู้เอาประกัน(สำหรับลูกค้าเขียน) >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมบัตรเครดิต >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก >>ดาวน์โหลด
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัตรเครดิตแบบรายงวด >>ดาวน์โหลด
 • ใบสำคัญแจ้งขอหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม(สำหรับนายหน้า) >>ดาวน์โหลด

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)