สมัครสมาชิก

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (บุคคลธรรมดา)

  1. ฟอร์มใบสมัครสมาชิก(บุคคลธรรมดา) >>ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  4. สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (นิติบุคคล)

  1. ฟอร์มใบสมัครสมาชิก(นิติบุคคล) >>ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  3. ภ.พ.20
  4. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
  5. สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต
  6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคล

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบและนำส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาที่

บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด (สมัครสมาชิก)
เลขที่ห้อง 65/3 ชั้น 1
ตึกชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310