สมัครสมาชิก

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (บุคคลธรรมดา)

  1. ฟอร์มใบสมัครสมาชิก(บุคคลธรรมดา) >>ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  4. สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต

ผู้สมัครต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบและนำส่งเอกสารไฟล์สแกนPDF

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก (นิติบุคคล)

  1. ฟอร์มใบสมัครสมาชิก(นิติบุคคล) >>ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  3. ภ.พ.20
  4. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
  5. สำเนาบัตรนายหน้าประกันชีวิต
  6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิติบุคคล

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบและนำส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาที่

บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด (สมัครสมาชิก)

เลขที่ 46/8
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ตึก B ชั้น 11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310