บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:30-17:00 น.

ความเป็นมาของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจาก พณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้มีเกียรติอีกหลายท่านได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด” และได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นต้นมาโดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทในขณะนั้น ได้แนะนำให้บริษัทเริ่มพัฒนาด้านประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้คุณวัย วรรธนะกุล ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจัดองค์กรการบริหาร โดยอาศัยคำแนะนำจาก Mr. K.V. Claridge, F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัทสวิสรีอินชัวรันส์ คอมปะนีแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด” จากนั้นบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,708 ล้านบาท มีสินทรัพย์รรวม 324,553 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 40,892 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)

“ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ การประกันชีวิต และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต”