บริษัท เอไอเอ จำกัด

  • จันทร์-ศุกร์
  • 08:00-17:00 น.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ดำเนินธุรกิจการจัดการการลงทุนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงการเป็นผู้จัดการเงินทุนและเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ยึดถือหลักการที่ว่า ประโยชน์ของลูกค้าคือศูนย์กลาง จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า จึงได้มีการจัดตั้ง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม และเงินลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมจากส่วนที่มาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบรวมการลงทุนของ    เอไอเอ ประเทศไทย ตามสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่ การพิจารณาความต้องการของลูกค้าเพื่อคัดสรรรูปแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์มากที่สุด และกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์เศรษฐกิจและปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งปัจจัยพื้นฐาน และเทคนิคเพื่อเลือกการลงทุน โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากทีมนักวิจัยของกลุ่มเอไอเอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาจังหวะการเข้าลงทุน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนการทบทวนและประเมินผลการลงทุนที่สม่ำเสมอจากทั้งคณะผู้บริหารในประเทศไทย และผู้บริหารการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก นั่นคือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านการลงทุนที่ดีที่สุด

“เราลงทุนเคียงข้างลูกค้า บริหารจัดการสินทรัพย์ผ่านความชำนาญและประสบการณ์ระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ลงทุน”